Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - เช่าบริการคลาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64017007540 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ม.ค. 2564
Admin 5/1/2021 781 0
Share :

Related news