Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64017304804 ระหว่างวันที่ 21-26 ม.ค. 2564
Admin 21/1/2021 1110 0
Share :

Related news