Head GISDTDA

GISTDA Portal

Platform ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยู่ในระบบและนำมาสร้างเป็นเว็ปแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์เป็นของตนเอง และไม่ต้องมีความสามารถในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์


URL : http://gistdaportal.gistda.or.th/portal/home/

Link : แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานฯ

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  กลุ่มภารกิจพิเศษด้านพัฒนาการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ |  โทร.021414593  |   อีเมล marketing@gistda.or.th 

 

Admin 6/8/2021 2396 0
Share :

Related news