Head GISDTDA

ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พบน้ำท่วมบริเวณบางส่วนของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พบพื้นที่น้ำท่วม (สีฟ้า) บริเวณบางส่วนของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1,465 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้ ไม่พบน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรและนาข้าว
อย่างไรก็ตาม GISTDA ได้ปรับแนวทางการบริหาร วางแผน ตลอดจนการปรับแผนพื้นที่การรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการสนับสนุนและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

Admin 29/7/2564 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง