Head GISDTDA

เสวนาอวกาศสัญจร

ด้วย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักในการนำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาประเทศและสร้างเสริมความรู้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติด้านต่างๆ นั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศชุมชน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิสารสนเทศที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ในการนี้ สทอภ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดกิจกรรมเสวนาอวกาศสัญจร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นทางด้านการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับชุมชนและท้องถิ่น      โดยระดมความคิดเห็นของชุมชนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางเนื้อหานิทรรศการที่จะติดตั้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ในท้องถิ่น

Admin 18/3/2015 958 0
Share :