Head GISDTDA

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา รอบที่ 3/2563

 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ. ดังรายชื่อข้างต้น โปรดยืนยันการเข้ารับการฝึกงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563

ทาง Line ID 0861672248 เท่านั้น

โดยแจ้งข้อความดังนี้ =  ชี่อ/นามสกุล/ข้อความยืนยันการเข้าฝึกงานกับ สทอภ.

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกงาน ณ สทอภ.  รอบที่ 3/2563 

ลำดับ  ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกงานสังกัด สทอภ. สาขาที่ฝึกงาน ระยะเวลาฝึกงาน  เข้ารับการฝึกงาน
1 นาย ณัฐชนน สุวิทวัส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้งานโดรนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้วงอากาศ
เจ้าหน้าที่นิเทศ : นายวสันชัย  วงศ์สันติวนิช
สทอภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 9 พ.ย.2563 - 26 ก.พ.2564 ฝึกงานมีค่าตอบแทน
2 นาย ณัฏฐวัฒน์ ปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โครงการ On-Board Flight software for small Satellites (AstroLab)
เจ้าหน้าที่นิเทศ : ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน
สทอภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30 พ.ย.2563 - 20 มี.ค.2564 ฝึกงานมีค่าตอบแทน
3 นางสาว นฤชนก คตวงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
โครงการ Space Traffic Management System (ZIRCON)
เจ้าหน้าที่นิเทศ : ดร.สิทธิพร  ชาญนำสิน
สทอภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 8 ธ.ค.2563 - 31 มี.ค.2564 ฝึกงานมีค่าตอบแทน
4 นาย ปฏิภาณ สาระจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่ายผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ฝผภ.)
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ : นางธัญวรัตม์  อนันต์
สทอภ.
(ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ) กทม.
16 พ.ย.2563 - 12 มี.ค.2564 ฝึกงานไม่มีค่าตอบแทน
5

นางสาว ณิชาลักษณ์ สวัสดิสรณ์

(แจ้งขอยกเลิกการฝึกงานกับ gistda ทาง LINE)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(แจ้งขอยกเลิกการฝึกงานกับ gistda ทาง LINE)

สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่ายผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ (ฝผภ.)
โครงการ สร้างคุณค่าจากระบบภูมิสารสนเทศแบบองค์รวม
เจ้าหน้าที่นิเทศ : นางธัญวรัตม์  อนันต์

(แจ้งขอยกเลิกการฝึกงานกับ gistda ทาง LINE)

สทอภ.
(ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัฒนะ) กทม.

(แจ้งขอยกเลิกการฝึกงานกับ gistda ทาง LINE)

8 ธ.ค.2563 - 26 มี.ค.2564

(แจ้งขอยกเลิกการฝึกงานกับ gistda ทาง LINE)

ฝึกงานไม่มีค่าตอบแทน

(แจ้งขอยกเลิกการฝึกงานกับ gistda ทาง LINE)

6 นางสาว ปลายฟ้า บัววิชัยศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่ายระบบสำรวจภาคพื้นพิภพ
โครงการ บูรณาการประยุกต์ใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ แบบ Multi-Senser
เจ้าหน้าที่นิเทศ : นายประมินทร์  พิชิตการค้า
สทอภ. (บางเขน) กทม. 8 ธ.ค.2563 - 26 มี.ค.2564 ฝึกงานไม่มีค่าตอบแทน
7 นางสาว เขมิสรา พลอยบุตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
ฝ่ายระบบสำรวจภาคพื้นพิภพ
โครงการ บูรณาการประยุกต์ใช้ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ แบบ Multi-Senser
เจ้าหน้าที่นิเทศ : นายประมินทร์  พิชิตการค้า
สทอภ. (บางเขน) กทม. 8 ธ.ค.2563 - 31 มี.ค.2564 ฝึกงานไม่มีค่าตอบแทน
8 นาย นลนภัทร พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ
โครงการ AIT
เจ้าหน้าที่นิเทศ : ดร.ชยพล  อินอาน
สทอภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 30 พ.ย.2563 - 20 มี.ค.2564 ฝึกงานมีค่าตอบแทน
9 นางสาว ศิมาธร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
ฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศ
โครงการ ศูนย์บริการทดสอบวัสดุอากาศยานระดับชาติ
เจ้าหน้าที่นิเทศ : นายศรัณย์  นันทะชมภู
สทอภ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 8 ธ.ค.2563 - 26 มี.ค.2564 ฝึกงานมีค่าตอบแทน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Admin 25/8/2563 0
Share :