Head GISDTDA

ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
6 พฤศจิกายน 2563

ค่าฝุ่น p.m 2.5 วันนี้ ข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS โดยภาพรวมของทั้งประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่ เกือบทั่วทั้งประเทศ พบคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) แต่ยังพอมีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ให้ได้เห็นอยู่บ้าง ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

Admin 6/11/2563 0
Share :