Head GISDTDA

ประกาศ
ชื่อ/เรื่อง ฉบับ/ปี    หมายเหตุ
ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการรับของขวัญ พ.ศ.2566  
ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ยังดำเนินการจนถึงปัจจุบัน) พ.ศ.2564  
ประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อม การจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  ปี 2565 พ.ศ.2565  
ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ยังดำเนินการจนถึงปัจจุบัน) พ.ศ.2562  
ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สทอภ. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ.2565  
ประกาศ  เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2565  
Admin 1676 0
Share :

Related news