Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 22 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ(สีส้ม) สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ให้เห็นในบริเวณจังหวัด #เชียงใหม่ #เชียงราย #ตาก ซึ่งพบค่า AQI สูงสุดที่ 90 ในอำเภอ #แม่สาย จังหวัด #เชียงราย รองลงมาพบค่า AQI ที่ระดับ 54 ในอำเภอ #ฝาง จังหวัด #เชียงใหม่ ประกอบกับจุดความร้อนวานนี้ที่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน ซึ่งพบจุดความร้อนมากที่สุดของประเทศอาจส่งผลให้จังหวัดใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก และในช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง แต่โดยภาพรวมของประเทศนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า)
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 22/4/2564 648 0
Share :