Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น.

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-สีฟ้า) ครอบคลุมพื้นที่ส่วนมากของทั้งประเทศ
และเริ่มเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) กลับมาปรากฎให้เห็นอยู่บ้างในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และบางพื้นที่ในภาคตะวันออก ซึ่งพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ (สีส้ม) ที่อำเภอ #แม่สาย จังหวัด #เชียงราย ที่ระดับ 63 แต่ในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น อาจจะช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองลงไปได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 17/4/2564 274 0
Share :