Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 5 เมษายน 2564

จากสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ของประเทศ  ส่งผลให้จุดความร้อน และ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ลดลง

GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง เช้านี้พบว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของวันที่ 5 เมษายน 2564  เช้านี้ เวลา 09.00 น. พบคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุภาพ (สีแดง) ในบางพื้นที่ที่ภาคเหนือ และคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยมีพื้นที่เพียง 2 จังหวัดเท่านั้น ที่พบค่า AQI สูงเกินมาตรฐาน ได้แก่  #แม่ฮ่องสอน AQI 162 รองลงมาที่ #เชียงราย AQI 113  สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ พบคุณภาพอากาศค่อนข้างดีหลายพื้นที่  สาเหตุมาจากประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 5/4/2564 0
Share :