Head GISDTDA

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-13.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2
อาคารบริหาร จังหวัดนครราชสีมา และห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. แจ้งวัฒนะ

Admin 25/2/1477 0
Share :