Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ “สวัสดิการที่เป็นตัวตน”

    ด้วย จิสด้า ได้ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมภายในองค์กรและการสื่อสารภายในองค์กร ที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ จิสด้า ในทุกระดับ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่ชื่อว่า “คุยกันฉันจิสด้า”  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ จิสด้า ทุกคนและทุกระดับ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร  รวมทั้ง เป็นเวทีกลางได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ จิสด้า ได้รับรู้เข้าใจและทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน/ปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการในอนาคต

และในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้เป็นการจัดกิจกรรม “คุยกันฉันจิสด้า”  ครั้งที่ 1/2562 ในหัวข้อที่ว่า "สวัสดิการที่เป็นตัวตน" ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ จิสด้า ที่ดูแลและรับผิดชอบ เกี่ยวกับสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ โดยตรง

Admin 31/5/1476 0
Share :