Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น.

พบค่าคุณภาพอากาศเริ่มทีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ให้เห็นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัด #ลำปาง #ลำพูน #เชียงใหม่ #อุดรธานี #อุบลราชธานี และบริเวณจังหวัดที่อยู่ติดชายแดน จะมีค่าคุณภาพอากาศค่อนข้างสูง ประกอบกับจำนวนจุดความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ และช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน และหลายพื้นที่มีการเตรียมพื้นที่เกษตร และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ส่วนค่าคุณภาพอากาศในระดับดี-ดีมาก (สีเขียว-ฟ้า) ยังปรากฎให้เห็นอยู่บ้างในแถบภาคกลางตอนล่าง ภาค และภาคใต้ จากภาพจะเห็นได้ว่าบริเวณจังหวัด #ประจวบคีรีขันธ์ พบคุณภาพอากาศดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 16/2/2564 0
Share :