Head GISDTDA

ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผสทอภ.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายทากาฮิโระ โมริตะ (Takahiro MORITA) ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย พบหารือกับ ผสทอภ. เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดย GISTDA ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดูแลของ JICA ทั้งสองฝ่ายหารือกันถึงโอกาสในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ทางจาก GNSS เพื่อสร้างเศรษฐกิจอวกาศในประเทศไทย
นอกจากนี้ ผสทอภ. ยังเชิญชวนให้ประเทศญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของอาเซียนด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศผ่าน ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ GISTDA
ซึ่ง JICA ให้ความสนใจอย่างมากและยินดีร่วมมือในทั้ง 2 ประเด็น

Admin 18/2/2021 1169 0
Share :

Related news