Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

อากาศดีหลายพื้นที่ในวันนี้
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เวลา 14.00 น. พบค่าคุณอากาศดีถึงดีมาก (สีเขียว-ฟ้า)  เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้าง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง และบางจังหวัดในภาคกลาง ซึ่งโดยร่วมแล้ว ถือว่า วันนี้อากาศอยู่ในเกณฑ์ดี สาเหตุมาจากพื้นที่บางส่วนของประเทศมีฝนตกลงมา ส่งผลให้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านคุณภาพอากาศดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 9/2/2564 0
Share :