Head GISDTDA

ภาพถ่ายจากดาวเทียม SENTINEL-2 รายละเอียด 20 เมตร และข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 10 มีนาคม 2564

ดาวเทียมพบพื้นที่เผาไหม้บริเวณเขื่อนภูมิพลเพิ่มเติมกว่า 25,000 ไร่ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม SENTINEL-2 พบพื้นที่เผาไหม้บริเวณโดยรอบเขื่อนภูมิพล จ.ตาก เพิ่มเติมอีก 26,800 ไร่ (กรอบสีเหลือง) ทำให้ขณะนี้พื้นที่รอบเขื่อนภูมิพลได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า 79,000 ไร่

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA เปิดเผยว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่ความเสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าบริเวณรอบเขื่อนภูมิพลเพิ่มเติมหลายจุด ซึ่งส่วนใหญ่จะขยายจากพื้นที่เดิม (กรอบสีดำ) ที่เคยมีการเผาไหม้ไปก่อนหน้านี้ และยังพบหัวไฟที่ลุกไหม้กระจายอยู่บางจุดทางตอนบนของเขื่อน ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้เพิ่มเติมสอดคล้องกับการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงหลายพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามข้อมูลไฟป่าได้ที่ http://fire.gistda.or.th/ 

Admin 10/3/2564 0
Share :