Head GISDTDA

GISTDA STATION 2024 Ep.05

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2567   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.05 ประจำปีงบประมาณ 2567  เป็นการสื่อสาร ในหัวข้อ "2024 Goal by สพน. & สปภ.

โดยผู้บริหาร ประกอบด้วย

ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (ผอ.สพน.)

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภุมิสารสนเทศ (ผอ.สปภ.)

ที่มาสื่อสาร เกี่ยวกับ

* ภารกิจ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ของสำนัก ที่จะดำเนินงานในปี 2024
* ผลงานเด่นที่จะผลักดันให้สำเร็จในปี 2024

ให้กับบุคลากร สทอภ. ได้รับรู้ และ เข้าใจ

 

luckyka.tia 9/1/2024 238 0
Share :