Head GISDTDA

GISTDA ร่วมพิธีเปิดงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ/รักษาการรองผู้อำนวยการ สทอภ. ในฐานะผู้แทน สทอภ. (ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อร่วมพัฒนาและยกระดับการเกษตรกรรม) เข้าร่วมงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีการเปิดงาน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาและนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ของภาคีเครือข่าย การประกวดและจัดแสดงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

โดย GISTDA ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการ “Dragonfly แพลตฟอร์มเกษตรเชิงพื้นที่รายแปลง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ GISTDA เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของเกษตรกรไทย ด้วยการเสริมจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะข้อมูลและเทคโนโลยีจากดาวเทียมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทั้งเชิงพื้นที่ เชิงเวลา และเป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธภาพกับเกษตรกรที่มีความแม่นยำ มีข้อมูลทันสมัย ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามเฝ้าระวัง และคาดการณ์ และเป็นเครื่องมือ แหล่งข้อมูลสนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูก จนกระทั่งขายผลผลิต จากกรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน นาแปลงใหญ่ เกษตรสมัยใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี รวมถึงมีแสดงผลงานการใช้เทคโนโลยี LiDAR ในการสำรวจพื้นที่โบราณคดี สู่การเชื่อมโยงลักษณะทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมในแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีบนดินแดนสุวรรณภูมิอีกด้วย

luckyka.tia 6/12/2023 388 0
Share :

Related news