Head GISDTDA

GISTDA ร่วมประชุมวางแผนการฝึก “คอบร้าโกลด์”

GISTDA ร่วมประชุมวางแผนการฝึก “คอบร้าโกลด์”
.
เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา GISTDA เข้าร่วมประชุมวางแผนขั้นต้นในการฝึกคอบร้าโกลด์ ซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย โดยในการฝึกปีที่ผ่านมานั้น ได้มีการฝึกในส่วนของ ไซเบอร์ และ อวกาศ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในด้านการรบ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดย GISTDA นั้นมีดาวเทียมสำรวจโลกสำหรับถ่ายภาพและสามารถใช้เป็นดวงตาจากอวกาศในการสำรวจ และลาดตะเวน สำหรับการฝึกในครั้งนี้ GISTDA จะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านภาพถ่ายจากดาวเทียมให้กับทางทหาร รวมถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่จำเป็นให้หน่วยรบต่างๆ 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 9 ชั้น 9 กองบัญชาการกองทัพไทย แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Nattakarn Sirirat 23/8/2023 0
Share :