Head GISDTDA

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดอุทัยธานี หารือการรับมือภัยแล้ง สถานการณ์เอลนีโญ และผลกระทบต่อประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ขอเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร GISTDA เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง สถานการณ์เอลนิโญ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สทอภ. (สำนักงานใหญ่)
ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือฯ ซึ่งในการหารือครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์ "เอลนีโญ" ที่ส่งผลหลายพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากดาวเทียมเพื่อการวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ รวมไปถึงให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้ง ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลชั้นต้นไปบริหารจัดการพื้นที่ในทุกระดับและดำเนินการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจากภาวะปัญหาฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานานต่อเนื่องยังคงน่าเป็นห่วง อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาคการเกษตร รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค นอกจากการหารือแลกเปลี่ยนปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการภัยแล้ง และจะนำข้อมูลที่ได้รับนี้ไปเสนอยังรัฐสภาเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ ได้ชี้แจงข้อมูลของ GISTDA เกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยในปี 2566 พบว่า หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กคงเหลือในภาพรวมของประเทศน้อยกว่า 30% นั่นเป็นสัญญาณว่า เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบ โดยเสนอแนะการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถประยุกต์ใช้ตามภารกิจได้ เพื่อใช้ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ด้วยแอปพลิเคชัน “เช็คแล้ง” ซึ่ง GISTDA ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถรับมือกับภัยแล้งในพื้นที่เกษตรล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที และวางแผนรับมือการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อไป

phasaphong.tha 22/8/2023 0
Share :