Head GISDTDA

GISTDA หารือแนวทางความร่วมมือในการทดสอบดาวเทียมระหว่าง NTU Singapore

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ หรือ Assembly Integration and Test (AIT) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

GISTDA  โดย สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ (สพก.) และ สำนักบริหารโครงการธีออส-2 (สธอ.2) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง Singapore Nanyang Technological University’s Satellite Research Centre หรือ NTU Singapore

ได้มีการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการทดสอบดาวเทียมระหว่าง NTU Singapore และ GISTDA ซึ่งในการประชุมหารือการให้บริการทดสอบครั้งนี้ นับเป็นการขอรับบริการทดสอบดาวเทียมของกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ ถือเป็นการยกระดับศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติของ GISTDA สู่อุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมอวกาศไทย ทั้งด้านโครงสร้าง บุคลากรนวัตกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วย

ทั้งนี้  สำนักสร้างเสริมพันธมิตร (สสพ.) ได้ให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ GISTDA ให้มีความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงดำเนินการสร้างพันธมิตรในระดับนานาชาติควบคู่กันไป และเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจของ GISTDA ให้เดินหน้าบนเส้นทางอุตสาหกรรมอวกาศในระดับสากลได้เช่นกัน

สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ทาง NTU Singapore มีแผนจะนำดาวเทียมมาทดสอบกับ GISTDA ในช่วงต้นปี พ.ศ.2567

 

luckyka.tia 17/8/2023 0
Share :