Head GISDTDA

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM

สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ KM ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) 

โดยการจัดการฝึกอบรมการในครั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรที่เป็นตัวแทนส่วนงานได้รับรู้และรับทราบถึงการใช้งานระบบ KM พร้อมทั้ง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้แก่ บริษัทผู้พัฒนาระบบนำไปแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน ต่อไป

luckyka.tia 2/6/2023 0
Share :