Head GISDTDA

GISTDA ให้การต้อนรับการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

17 ก.พ. 2566 GISTDA ให้การต้อนรับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นำโดย นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายโชคชัย สิงหเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เข้าประชุมหารือ ความร่วมมือดำเนิน “โครงการศึกษาระบบสนับสนุนการกําหนดนโยบาย AIP เพื่อการปฏิบัติงานด้านที่อยู่อาศัย ภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติระหว่าง กคช. และ GISTDA” ซึ่งมีแผนดำเนินงานในปี 2566-2567  ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความยินดีกับความร่วมมือที่มีระหว่างกันมาอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตลอดมา 
นอกจากนี้  ผสทอภ. ยังได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ กคช. ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ด้านการจัดการพื้นที่อยู่อาศัยในชุมชนเมือง การสนับสนุนข้อมูลให้กับศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยของ กคช. เป็นต้น  จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้หารือและต่อยอดประเด็นความร่วมมือฯ ทั้งนี้ สทอภ. และ กคช. มีกำหนดลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฯ ฉบับที่ 2 ในวันที่  24 ก.พ. 66 ณ การเคหะแห่งชาติ กทม.

Nattakarn Sirirat 17/2/2023 0
Share :