Head GISDTDA

GISTDA STATION Ep.10

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ. ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อได้

ซึ่งในครั้งนี้ “GISTDA STATION” ได้นำเสนอใน ตอน "เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว พื้นที่ ศูนย์ราชการ กทม."
สืบเนื่องจาก GISTDA พื้นที่ สทอภ. ศูนย์ราชการฯ ชั้น 6 - 7 มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากภายนอกทำการตรวจประเมิน

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในพื้นที่ จึงได้เชิญ ผอ.สจอ. ผู้ที่ผ่านประสบการณ์การตรวจประเมินพื้นที่ สำนักงานสีเขียวมาแล้ว ร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย และให้ข้อเสนอแนะในการตอบคำถามต่อกรรมการตรวจประเมิน

ต้องขอขอบคุณ  นางสาววรรณวีร์ ศิลโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ที่มาเป็นแขกรับเชิญกับกิจกรรมครั้งนี้

โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากกว่า 70 คน ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1Pl7B4W2FPvT_rMcceST1IkS2LDknXVLx?usp=sharing

luckyka.tia 3/8/2022 0
Share :