Head GISDTDA

คน GISTDA ต้องรู้ Special

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "คน GISTDA ต้องรู้ Special"

ตอน  "เรื่องเล่าก่อนข้าวเที่ยง"

เป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

Admin 27/9/2021 0
Share :