Head GISDTDA

GISTDA ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ปลดล็อกปัญหาเชิงพื้นที่เกษตรกรรม

    31 พฤษภาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA จัดเสวนา “ปลดล็อกปัญหาเชิงพื้นที่เกษตกรรมไทยด้วยภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม” ณ ห้อง Grand C  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

     ด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจประเทศ ทั้งจากการบริโภคผลิตภัณฑ์การเกษตรในประเทศ และมูลค่าการส่งออกนับล้านล้านบาท ซึ่งผลิตผลการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่ทำรายได้แก่ประเทศจำนวนมากทุกปี แต่ส่วนใหญ่มักมีปัญหาทางด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ำและผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 

     ดร.อานนท์ฯ กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ จึงได้มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหามาเป็นตัวนำในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกำหนดเป้าหมายผลผลิตพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดให้ชัดเจน การวางแผนพื้นที่ปลูก น้ำ อากาศ ลักษณะดินและภูมิประเทศ ติดตามผลผลิต การให้คำแนะนำเกษตรกรในการปรับตัวอย่างทันท่วงที เช่น การใช้น้ำ การรักษาและพัฒนาคุณภาพดิน คาดการณ์ปริมาณที่ผลิตได้ และคำนึงถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง โรคและศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่ง ข้อมูลที่ได้จากการจัดการอย่างเป็นระบบ ยังช่วยให้รัฐบาลติดตามภาคการเกษตรได้อย่างใกล้ชิด นำไปสู่การกำหนดเป็นมาตรการ หรือแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์และเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างตรงจุดอีกด้วย

Admin 31/5/2016 0
Share :