Head GISDTDA

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเยี่ยมชมดูงาน สทอภ.ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

นายชัยยันต์  เมาลานนท์  ผู้อำนวยการ  สำนักปฎิบัติการดาวเทียม  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์และนิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา   ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยและพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และรูปแบบการทำงาน ในสายงานคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 18/9/2014 0
Share :