Head GISDTDA

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด"

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ GISTDA ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด" โดยมีการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฝึกปฏิบัติการการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัดให้กับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย

Admin 18/9/2014 0
Share :