Head GISDTDA

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 10-11 กันยายน 2557

    นายชัยยันต์  เมาลานนท์  ผู้อำนวยการ สำนักปฎิบัติการดาวเทียม  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียน เทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2557 เพื่อสร้างความตระหนักในการปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิสารสนเทศ อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ เทคโนโลยีอวกาศทำให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆของประเทศ เช่น สภาวะน้ำท่วม ภาวะแห้งแล้ง ไฟป่า การเปลี่ยนแปลงลำน้ำ ภัยพิบัติ

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 17/9/2014 0
Share :