Head GISDTDA

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  1. การดำเนินงาน ตามภารกิจ ของ GISTDA ลงพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือพัฒนา COVID-19 iMap สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ 5 จังหวัด และร่วมติดตามประเมินผล
  2. การดำเนินงาน ตามภารกิจ ของ GISTDA ลงพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือพัฒนา GISTDA และ C.P. GROUP ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ “สบขุ่นโมเดล” จังหวัดน่าน และร่วมติดตามประเมินผล
  3. การดำเนินงาน ตามภารกิจ ของ GISTDA ลงพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือพัฒนา GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำ Local Partner ทวนสอบ (Verification) ประเด็นสำคัญ เพื่อกำหนด High Level Design และร่วมติดตามประเมินผล
Admin 19/8/2021 1647 0
Share :

Related news