Head GISDTDA

การประชุมคณะอนุกรรมการ CGCSR ครั้งที่ 3/2563

ประชุมอีกแล้วสำหรับ CGCSR ครั้งที่ 3/2563
ครั้งนี้เป็นการประชุม online ที่ท่านอนุกรรมการให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมหลายท่าน และให้ข้อคิดเห็น+ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมาก
สิ่งที่เราได้จากที่ประชุมวันนี้คือ “ความชัดเจนในตัว (ร่าง) มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของ สทอภ.” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมงานกลางรอคอยเป็นอย่างมากครับ ถามว่า ทำไมถึงรอคอย?
เหตุผลมีเพียงสิ่งเดียวคือ เราต้องการนำไปใช้ในการจัดทำ “แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ.” ของเรา
ซึ่งจะมีการ workshop ในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้  

Admin 2/4/2020 0
Share :