Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Method Date
1151 64097134191 จ้างพิมพ์หนังสือมรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม Thai Heritage from Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 15/10/2021
1152 64097403584 จ้างเหมาสอบเทียบ (Calibration) อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือน (Vibration) โครงการธีออส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 14/10/2021
1153 64107086395 จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA แบบตั้งโต๊ะ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 12/10/2021
1154 64107086395 จ้างผลิตปฏิทิน GISTDA แบบตั้งโต๊ะ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 12/10/2021
1155 64107021156 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการข้อมูลดาวเทียม สทอภ. ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 12/10/2021
1156 64107029688 ซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินตามระดับชั้นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง เฉพาะเจาะจง 11/10/2021
1157 64107051462 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง คัดเลือก 8/10/2021
1158 64107069369 เช่าที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (GISAVIA) ระยะที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 8/10/2021
1159 64107067837 เช่าที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้วงอวกาศแบบบูรณาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 8/10/2021
1160 64107066119 เช่าที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบสร้างและจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศรายละเอียดสูงเพื่อ Smart City Applications โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เฉพาะเจาะจง 8/10/2021