Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1071 64107185999 จ้างเหมาบุคลากรจัดทำและพัฒนา Application front-end สำหรับพัฒนาระบบและเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/10/2021
1072 64107186112 จ้างเหมาบุคลากรจัดทำและออกแบบรูปแบบการใช้งาน (UX/UI Designer) สำหรับพัฒนาระบบและเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/10/2021
1073 64107186307 จ้างเหมาบุคลากรสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบเครื่องมือสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/10/2021
1074 64107186419 จ้างเหมาบุคลากรในการเชื่อมโยงและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับพัฒนาระบบและเครื่องมือและประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/10/2021
1075 64087633706 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พังงา (อ.คุระบุรี, อ.ตะกั่วป่า) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 20/10/2021
1076 64027325002 ประกวดราคาจ้างสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/10/2021
1077 64107050177 ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/10/2021
1078 64097807481 ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/10/2021
1079 64107180140 จ้างเหมาติดตั้งไม้แขนกั้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 18/10/2021
1080 64107180140 จ้างเหมาติดตั้งไม้แขนกั้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/10/2021