Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS และดาวเทียม Suomi NPP (VIIRS) วันที่ 26 มกราคม 2564

สถานการณ์จุดความร้อนวานนี้เพิ่มขึ้น 

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Terra และ Aqua ของระบบ MODIS ของวันที่ 26 มกราคม 2564 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ รวมจำนวน 139 จุด เพิ่มขึ้นจากเดิม 37 จุด โดยพบมากที่สุดในเขตพื้นที่เกษตร 48 จุด เขตป่าสงวนแห่งชาติ 32 จุด เขตป่าอนุรักษ์ 21 จุด เขต สปก. 20 จุด เขตชุมชนและอื่น ๆ 16 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ตามลำดับ

ในขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียม Suomi NPP ของระบบ VIIRS ตรวจพบจุดความร้อน ทั้งประเทศ 920 จุด โดยพบมากที่สุดในเขตพื้นที่เกษตร 269 จุด เขตป่าสงวนแห่งชาติ 248 จุด เขตป่าอนุรักษ์ 184 จุด เขต สปก. 127 จุด เขตชุมชนและอื่น ๆ 82 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 10 จุด จากภาพแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนกระจายตัวอยู่ตั้งแต่ตอนกลางของประเทศขึ้นไป  โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของคนในพื้นที่ คาดว่าหลายพื้นที่มีการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตร ทั้งนี้จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติก็น่าจะมาจากสาเหตุเดียวกัน

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านของเราพบว่าจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างสูงมาก โดยวานนี้พบมากสุดที่ราชอาณาจักรกัมพูชา สูงถึง 3,137 จุด รองลงมาที่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 1,424 จุด สถานการณ์ด้านกระสมลมในช่วงนี้ค่อนข้างอ่อนก็จริงแต่เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านมีจุดความร้อนค่อนข้างสูง บริเวณแถวตะเข็บชายแดนของไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของหมอกควันอยู่บ้าง     

อย่างไรก็ตาม GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 26/1/2021 371 0
Share :