Head GISDTDA

GISTDA ร่วมเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

GISTDA ร่วมเปิดตัว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ผนึกกำลังหลายหน่วยงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

.

8 กรกฎาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติราชการร่วม อว. “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน อว. รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมโชว์นิทรรศการผลงานของ 13 หน่วยงาน อว. ที่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยมีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานหลัก ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

.

 

กระทรวง อว. มีนโยบายในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว

.

 

และที่มากไปกว่านั้น เป้าหมายสำคัญของกระทรวง อว. คือมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อพี่น้องประชาชนในนาม “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแรกที่มีพันธกิจในการเฝ้าระวัง เตือนภัย ให้ความรู้ และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชน และร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่บูรณาการกับท้องถิ่นและภาคประชาสังคม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นการทำงานให้เกิดพลังร่วมสู่การดูแลประชาชนโดยตรง

.

 

สำหรับ “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” GISTDA ได้นำเสนอการส่งเสริมจากการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืนของท้องถิ่น โดยเฉพาะนวัตกรรมภูมิสารสนเทศในรูปแบบแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ ติดตาม และเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการทำการเกษตร รวมทั้งนำระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และชุมชน มาสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ให้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง GISTDA ได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมดังกล่าวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พิษณุโลก มหาสารคาม สุรินทร์ และยโสธร

#GISTDA #อว #ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์อว #ผู้พันวิทย์ #นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ #เทคโนโลยีอวกาศ #เกษตร #สภาพภูมิอากาศ

Nattakarn Sirirat 8/7/2567 82 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง