Head GISDTDA

GISTDA STATION 2024 Ep.14

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567  สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2567   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.14 นี้ มาในหัวข้อ "กฎ ระเบียบ กับการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ภายในองค์กร"  เพื่อที่จะสื่อสารให้บุคลากร ได้รับรู้และรับทราบ ถึง กฎระเบียบของสำนักงาน สิ่งที่ควรปฏิบัติ ไม่ควรปฏิบัติ มีอะไรบ้าง

 

โดย วิทยากร

นายณราษิณพงษ์ อกนิษฐ์กุล

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ฝกส./สจก.)

luckyka.tia 28/6/2567 109 0
Share :