Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรม หลักสูตร “การวางแผนการเงิน เตรียมพร้อมในการก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ”

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567  สำนักยุทธศาสตร์  ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเป็น องค์กร Healthy Organization  การขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็น ต้องอาศัยแรง ขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพจากทรัพยากรทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า หากเมื่อใดบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน หรือปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นสุขใจแล้วก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานและ ประสิทธิผลขององค์กรในที่สุด สาเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่ ปัญหาทางการเงินของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ภาระค่าใช้จ่าย ในด้านต่าง ๆ รวมถึงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เนื่องจากขาดการวางแผนทางการเงิน หรือขาดความรู้ความชำนาญ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวางแผนการเงิน เตรียมพร้อมในการก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ” ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ขึ้น

สำหรับวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
อาจารย์ เบญจภา พลอยเลื่อมแสง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผนการเงิน / การประกันภัย / การวางแผนภาษี /การวางแผนเกษียณ

luckyka.tia 24/6/2567 125 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง