Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้แทน GISTDA เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ผ่านระบบ Online ที่จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.  หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
- การขัดกันแห่งผลประโยชน์
- เจาะประเด็นกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- แนวทางการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์

luckyka.tia 21/6/2567 136 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง