Head GISDTDA

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรประจำปี 2567 ครั้งที่ 4/2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรประจำปี 2567 ครั้งที่ 4/2567 ในหัวข้อเรื่อง หัวข้อ "การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม" ซึ่งพวกเราจะได้รับรู้ และ เข้าใจถึง การทำงานในด้านต่าง ๆ ของห้องปฏิบัติการ GALAXI  ณ ห้องปฏิบัติการ GALAXI และ Online ระบบ Google meet มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้ว กว่า 130 คน

 

วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้

น.ส.บุษยมาศ เพชรทอง ตำแหน่ง วิศวกร กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ

luckyka.tia 12/6/2024 91 0
Share :