Head GISDTDA

GISTDA จับมือ กรมอนามัย ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่

GISTDA จับมือ กรมอนามัย ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่

.

วันนี้ GISTDA ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างการรับรู้ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องพระแม่ธรณี 4-5 ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

.

สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย และ GISTDA เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ภายใต้กรอบความร่วมมือฯ เพื่อนำข้อมูลจากดาวเทียมมาประยุกต์ใช้กับงานด้านสาธารณสุขในการวางแผน การบริหารการตัดสินใจและนำข้อมูลมาให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ทั้งสองหน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างการรับรู้การนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการบริหารจัดการฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ทั้งสองหน่วยงานยังได้มีการบูรณาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และการบริการด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่ ร่วมกันผลักดัน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของกรมอนามัยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน รวมไปถึงการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านสาธารณสุขต่อไป
 

Nattakarn Sirirat 15/6/2566 781 0
Share :