Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ.

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สำนักยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายแผนและประเมินผล จัดอบรมโครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากภารกิจของ สทอภ.  ให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และสื่อสารเชิงคุณค่าและมูลค่าของโครงการตามหลักองค์กรแห่งคุณค่า (Value Based Organization) โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.เกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

luckyka.tia 9/12/2565 0
Share :