Head GISDTDA

GISTDA หารือร่วม สสช. สนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศรองรับการดำเนิน “โครงการสำมะโนการเกษตร”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม  1 ชั้น 7 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภัคดี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมกับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) พร้อมด้วยคณะ ในการประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสช. และ GISTDA ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบูรณาการและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและสารสนเทศทางสถิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสช. ที่มีชื่อว่า “โครงการสำมะโนการเกษตร” โดยสนับสนุนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อจัดทำเป็นแผนที่ขอบเขตการปกครองเทศบาลในระดับเทศบาล องค์กรบริหารส่วนตำบล เป็นต้น รวมทั้ง ยังมีการผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลรวมถึงแผนที่ในโครงการและนโยบายในอนาคตอีกด้วย  

luckyka.tia 20/10/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง