Head GISDTDA

GISTDA จับมือ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้ GI ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่การสร้างเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่

GISTDA จับมือ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้ GI ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม เตรียมความพร้อมเข้าสู่การสร้างเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่
 
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อร่วมกันศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรม และให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากรร่วมกัน โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมลงนาม

การลงนาม MOU ครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณการกับการทำงาน (CWIE : Cooperative and work Intergrated Education) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้น เน้นการนำเทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการ ที่สามารถใช้งานได้จริง ถือได้ว่าเป็นบทบาทสำคัญที่ GISTDA จะช่วยพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย เสริมทักษะพัฒนาศักยภาพ รองรับการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด บนพื้นฐานเทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

Nattakarn Sirirat 18/10/2565 173 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง