Head GISDTDA

GISTDA จัดฝึกอบรมนานาชาติ ภายใต้โครงการการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในกลุ่มประเทศความร่วมมือ ล้านช้าง – แม่โขง

GISTDA โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ และสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ จัดฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร “Intelligent Technology for Geospatial Management on Agriculture” ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในกลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง ให้กับคณะผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศเมียนมาร์ ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน จำนวน 8 คน ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 GISTDA บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก​ นางกานดาศรี​ ลิมปาคม​ รองผู้อำนวยการ​ สทอภ.​ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม และ ดร. ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมนี้ มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีการออกภาคสนาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวที่มุ่งเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และกรณีศึกษาที่สำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการฯ การจัดฝึกอบรมนี้ ถือเป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรของ GISTDA ในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง

phasaphong.tha 23/8/2565 0
Share :