Head GISDTDA

Thailand International Air Show ชูอุตสาหรกรรม อวกาศหวังยกระดับเศรษฐกิจอวกาศไทย

ด้วยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดงาน "Thailand International Air Show" ในพื้นที่สนามบินอุ่ตะเภา โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก สสปน. และกองทัพเรือไทย และจะให้เปิดอย่างเป็นทางการในปี 2568 และจัดงานเต็มรูปแบบในปี 2570 โดยการจัดงาน “Thailand International Air Show” ที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2570 มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 
เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในพื้นที่ EEC กับภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการลงทุน และสร้างนักวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการทางด้านการบินและอวกาศ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นศักยภาพด้านการบินและอวกาศของไทย เพื่อหวังจะให้พื้นที่ EEC เป็นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวกับการบินและอวกาศ พร้อมทั้งสร้างให้เป็นจุดศูนย์รวมในการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมการบินอวกาศในภูมิภาค และยังช่วยผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global value chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม
.
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อ และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ “New Space Economy for Thailand Airshow”  ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Cape Dara Resort Pattaya โดยมี ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หารือร่วมกับคุณทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คุณนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) Mr. Pierre Jaffre ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คุณปกรณ์ รัตนรอด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารสัญญาเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และคุณณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวจัดชลบุรี ร่วมกันหารือเพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในพื้นที่ EEC ทั้งนี้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสามารถยกระดับขึ้นเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมได้แล้ว นับว่าเป็นการยกระดับผู้ประกอบการไทยครั้งสำคัญที่จะมีส่วนพัฒนาและต่อยอด supply chain ของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีงาน Thailand International Airshow เป็นกลไกสำคัญในการขยายตลาด ซึ่งเป็นโอกาสเติบโตของ SME ไทย และจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

TAG: EEC
phasaphong.tha 9/9/2565 267 0
Share :