Head GISDTDA

GISTDA จับมือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ลงนาม MOU ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 GISTDA จับมือ สวธ. ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

    สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือ GISTDA ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้โดยมีนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA เป็นผู้แทนร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร สวธ. และ GISTDA ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

    ที่ผ่านมา GISTDA ได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (แผนที่ฐานภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต) เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ตำแหน่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ แสดงผลผ่าน Web Application ทั้ง 6 ตำแหน่ง ได้แก่ (1) วรรณกรรมพื้นบ้าน และภาษา (2) ศิลปะการแสดง (3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล (4) ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม (6) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เป็นต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทั้งสองฝ่ายที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และ MOU ครั้งนี้ จึงเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในการแลกเปลี่ยน ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดขยายผลต่อไป อาทิ (1) ด้านวัฒนธรรม สุวรรณภูมิ และอารยธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) การเฝ้าระวังภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรม (3) ส่งเสริมและเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ (4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมชื่นชมช่วยกันอนุรักษ์ ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สืบไปยังคนรุ่นหลัง

Nattakarn Sirirat 7/9/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง