Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวง อว.”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวง อว.” จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

โดยการประชุมช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวม ตามแผนปฏิบัติการด้านการต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อว. (พ.ศ.2563-2565) ภาพรวมความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงาน ป.ป.ช. และแผนยุทธศาสตร์ อว.  และในช่วงบ่าย ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

 

luckyka.tia 2/9/2565 174 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง