Head GISDTDA

GISTDA จับมือ วช. และพันธมิตร ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สร้างแพลตฟอร์มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

GISTDA จับมือ วช. และพันธมิตร ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สร้างแพลตฟอร์มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 

   2 กันยายน 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสัมมนาการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยเป็นการดำเนินงานวิจัยร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่นำเอาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และข้อมูลเกณฑ์พิจารณาความเสียหาย มาสร้างเป็นดัชนีการประเมินความเสียหายของพืชเกษตรในระดับรายแปลง (Crops Drought Damage Assessment Index: CDAI) ดัชนีแรกของประเทศไทย ในพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย รวมถึงร่วมเสวนา ในหัวข้อ “เกษตรไทยเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

   ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการประเมินพื้นที่ภัยพิบัติ รวมถึงการประเมินความเสียหายของพืชเกษตร ปัจจุบัน GISTDA ได้จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง และพัฒนาดัชนีการประเมินความเสียหายของพืชเกษตรในระดับรายแปลงให้มีความถูกต้อง ซึ่งจะมีการรายงานสถานการณ์ภัยแล้งที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการชี้เป้า การบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ผ่านแพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศต่อไป

   ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่อว่า วช.  ในฐานะหน่วยงานบริการจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการศึกษาวิจัยในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะประยุกต์ข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ โดยมีนักวิจัยอีกหลายหน่วยงานร่วมดำเนินการ ซึ่งโครงการ “ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” ได้ผลผลิตสำคัญ คือ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยในวันนี้เป็นโอกาสในการนำเสนอให้หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์รับทราบ และขอรับความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน เพื่อนำมาพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถส่งต่อไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน

amorn.pet 2/9/2565 303 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง