Head GISDTDA

GISTDA STATION Ep.11

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม  2565

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ. ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อได้

ซึ่งในครั้งนี้ “GISTDA STATION” ได้นำเสนอในตอนที่ว่า "“สิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐานของ บุคลากร สทอภ. พึงมี คืออะไร?”

ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้สิทธิของตัวเอง คำนึงถึงสิทธิที่จะได้รับ  สิทธิความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการทำงาน สิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลควรจะได้รับหรือคุ้มครอง การไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ  ไม่ว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบของ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงาน

ร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย และรับฟัง ความหมายของ สิทธิมนุษยชนรวมไปถึง ความแตกต่างของบุคคลธรรมดาทั่วไป กับบุคคลที่เป็นกลุ่มคนทำงานในองค์กร มีสิทธิแตกต่างกันหรือไม่

ต้องขอขอบคุณ  นายณราษิณพงษ์ อกนิษฐ์กุล นิติกรชำนาญการพิเศษ   ฝ่ายกฎหมายและสัญญา ที่มาเป็นแขกรับเชิญกับกิจกรรมครั้งนี้

 

โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากกว่า 30 คน ทั้งนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1i8eeDTrUKxgyeakc8rp7kz_xjlgLwhyJ?usp=sharing

luckyka.tia 26/8/2565 0
Share :